Všeobecné obchodné podmienky

1 Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom portálu Zunu (www.zunu.sk), ďalej len "e-shop", je spoločnosť Zunu s.r.o. so sídlom: Bottová 12/42, 01001 Žilina, IČO: 50 906 950, DIČ: 2120520644, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 67842/L , ďalej len "Prevádzkovateľ".

1.2 Prevádzkovateľ týmto vydáva a zverejňuje Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP"), ktorými sa definujú pojmy súvisiace s využívaním služieb Portálu, upravujú sa podmienky poskytovania služieb, práva a povinnosti Prevádzkovateľa a fyzických a právnických osôb, ktoré uzatvoria s prevádzkovateľom obchodný vzťah.

1.3 Právne vzťahy uzavreté prostredníctvom portálu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Zbierky zákonov o Ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 122/2013 Zbierky zákonov o Ochrane osobných údajov, zákona č. 22/2004 Zbierky zákonov o elektronickom obchode, zákona č. 513/1991 Zbierky zákonov (Obchodný zákonník) a zákona č. 40/1964 Zbierky zákonov (Občiansky zákonník) a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

2 Definícia základných pojmov

2.1 Základné pojmy:

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom nákupného košíka odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom e-shopu.

Predávajúcim sa rozumie prevádzkovateľ e-shopu.

Elektronická objednávka - odoslaný elektronický formulár kupujúcim, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom e-shopu.

Tovar - všetky produkty uvedené v platnom prehľade na stránkach e-shopu.

Manipulačné - sumár nákladov predávajúceho na odoslanie a prepravu.

3 Registrácia

3.1 Registrácia používateľa je bezplatná a používateľ sa ňou nezaväzuje ku žiadnym budúcim platbám. Návštevník sa môže zaregistrovať vyplnením a odoslaním formulára “Registrácia používateľa”. Registráciou dáva návštevník súhlas na spracovanie, sprístupnenie a zverejnenie svojich osobných údajov podľa zákona 122/2013 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

3.2 Prevádzkovateľ sa zaväzuje nakladať s osobnými údajmi v zmysle zákona 122/2013 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov s tým, že predmetné údaje sa zaväzuje ochraňovať pred neoprávneným prístupom tretích osôb a všetky osobné údaje budú použité len v súvislosti s poskytovanými službami e-shopu.

4 Objednávka

4.1. Objednávka vyplnená cez stránku (po vložení tovaru do nákupného košíka) usmerňuje zákazníka na vyplnenie požadovaných údajov. Pre vyplnenie objednávky je potrebné zadať najmä tieto údaje:

 • u fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa trvalého pobytu), telefonický kontakt, e-mailový kontakt, spôsob zaplatenia a spôsob doručenia a prevzatia tovaru.
 • u fyzickej osoby - podnikateľa: obchodné meno, miesto podnikania, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa miesta podnikania), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, spôsob zaplatenia a spôsob doručenia a prevzatia tovaru.
 • u právnickej osoby: názov, adresa sídla, adresa na doručovanie (ak je iná ako adresa sídla), IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, spôsob zaplatenia a spôsob doručenia a prevzatia tovaru.

Pozn.: registrovaný používateľ (kupujúci) po prihlásení cez prihlasovacie meno (login a heslo), už má vyplnené potrebné údaje podľa registračných údajov. Presné označenie objednaného tovaru s uvedením počtu vykonáva kupujúci vložením tovaru do nákupného košíka.

4.2. Po riadnom odoslaní objednávky dostane zákazník od prevádzkovateľa spätný automatický e-mail o potvrdení objednávky od prevádzkovateľa, alebo e-mail s usmernením na korektné vyplnenie objednávky, resp. doplnenie údajov. Potvrdenie objednávky bude obsahovať konečnú cenu vrátane všetkých prípadných poplatkov (napr. náklady na odoslanie a prepravu); objednávka zákazníka sa tým stane záväznou.

4.3. Potvrdením objednávky vznikne kúpna zmluva, ktorá sa spravuje príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Zbierky zákonov o elektronickom obchode v platnom znení, ďalej zákona č. 102/2014 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a v konečnom dôsledku primerane aj podľa Občianskeho zákonníka.

4.4. Po vyplnení objednávky je zákazník povinný zaplatiť kúpnu cenu (vrátane nákladov na odoslanie a prepravu) a následne je prevádzkovateľ povinný dodať objednaný tovar. V prípade, že prevádzkovateľ objednávku nepotvrdí spätným e-mailom ani do 2 kalendárnych dní, kúpna zmluva nevnikne. Ak už zákazník zaplatil kúpnu cenu (vrátane prípadných ďalších nákladov) je prevádzkovateľ povinný zákazníkovi bezodkladne vrátiť celú zaplatenú sumu prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorý je kupujúci povinný k tomuto sprístupniť predávajúcemu.

4.5. Zákazník ako kupujúci má možnosť uhradiť kúpnu cenu vrátane ďalších nákladov:

 • v hotovosti doručovateľovi pri prevzatí tovaru na dobierku,
 • platbou na účet prevádzkovateľa, pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po prevode príslušnej sumy na bankový účet prevádzkovateľa

4.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru. Prevádzkovateľ však garantuje zákazníkovi dodanie tovaru za cenu, ktorá bola uvedená na stránke v čase odoslania objednávky, resp. garantuje zákazníkovi cenu tovaru uvedeného v objednávke.

5 Práva a povinnosti

5.1 Kupujúci sa zaväzuje uvádzať na stránke e-shopu pravdivé informácie a v prípade potreby zabezpečiť ich aktualizáciu.

5.2 Kupujúci je povinný uchovávať používateľské meno a heslo ku svojmu kontu na e-shope, takým spôsobom aby nemohlo dôjsť k jeho zneužitiu. Súhlasí s tým, že je zodpovedný za konanie každého, kto využíva jeho používateľské konto.

5.3 Kupujúci udeľuje Prevádzkovateľovi všetky práva k uverejneniu každého zadaného obsahu, textov, obchodných značiek, obchodných mien a zoznamov ktoré umiestni na e-shope. Kupujúci samostatne zodpovedá za všetok obsah ktorý na portál pridá súčasne zodpovedá za to, že má oprávnenie k používaniu ochranných známok a značiek, ktorých nie je vlastníkom. Pridávanie obsahu, ktorým sa porušujú autorské práva tretích osôb je striktne zakázané.

5.4 Kupujúci súhlasí s tým, že nebude používať žiadne zariadenia, software, alebo iné prostriedky k tomu aby narúšal riadnu prevádzku e-shopu alebo niektorú z jeho služieb a taktiež neurobí nič čo by spôsobilo jeho nezmyslenú alebo neprimerane veľkú zátaž. Ďalej sa zaväzuje, že nebude používať žiadne zariadenia, roboty, software alebo iné prostriedky ku tomu aby monitoroval, kopíroval alebo zhromažďoval dáta z tohto e-shopu.

5.5 Prevádzkovateľ môže, podľa vlastného uváženia, okamžite ukončiť Kupujúcemu prístup ku službám a vymazať všetky záznamy súvisiace s jeho používateľským kontom, pokiaľ pri prevádzke porušil akýkoľvek ustanovenie týchto VOP.

6 Dodacie podmienky

6.1 Prevádzkovateľ expeduje tovar v pracovné dni v čase od 8:00 do 17:30 hod.

6.2 Bežný sortiment dodávame najneskôr do 14 dní od objednania tovaru.

6.3 Prevádzkovateľ ku každému expedovanému tovaru priloží faktúru alebo iný daňový doklad a zároveň informuje písomnou formou kupujúceho o tom, že mu bola odoslaná zásielka . V predmetnej správe budú uvedené informácie, ktoré sa budú zhodovať s údajmi s faktúry a objednávky.

6.4 Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci pri objednávaní tovaru v objednávkovom formulári. Dodatočnú zmenu spôsobu dodania tovaru je možné urobiť telefonicky na čísle 0918752815 alebo emailom na info@zunu.sk

6.5 Tovar označený ako Skladom, máme pripravený k okamžitej expedícii a zaväzujeme sa odoslať ho v deň prijatia objednávky, pokiaľ je objednávka zaevidovaná do 17:00 hod.. Pokiaľ bude objednávka v našom systéme zaevidovaná po tomto čase, tovar expedujeme nasledujúci deň.

6.6 Tovar označený ako Predobjednávka, je tovar ktorý sa ešte len pripravuje k vydaniu a dátum vydania je už známy. Zákazníkom, ktorý si objednajú takto označený tovar, bude tovar doručený v prednostnom režime, hneď ako bude prijatý na sklad od dodávateľa, pričom ale bude zachované poradie prijatých objednávok.

6.7 Tovar označený ako Nie je skladom je zvyčajne dodaný v horizonte 3-30 dní . Táto doba je len informatívna! a v nijakom prípade nie je z našej strany záväzná, nakoľko dopredu určovať dodacie doby nie je možné, pretože distribučné sklady neposkytujú informácie o časovom horizonte dodania tovaru.

6.8 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na stornovanie objednávky ak je tovar vypredaný trvalo v dodávateľskom sklade alebo distribúcii , jeho dodacia doba je vyššia ako 30 dní /o čom sa zaväzuje zákazníka informovať písomnou formou v čo najkratšom možnom termíne, tovar má u dodávateľa nadštandardnú dodaciu dobu/, alebo ak sa výrazne zmenila cena objednaného produktu v neprospech kupujúceho alebo prevádzkovateľa.

6.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na bezplatné odoslanie tovaru mimo normálneho doručenia, pokiaľ marža prevádzkovateľa nepokryje náklady spojené s jeho distribúciou.

6.10 Prevádzkovateľ sa zaväzuje:

 • dodať správne množstvo a druh tovaru
 • dodať tovar nepoškodený a tovar primerane zabaliť aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • dodať tovar v správnej cene

6.11 Prevádzkovateľ e-shopu nie je zodpovedný za nedodržanie dodacej doby spôsobenej na strane prepravcu.

6.12 Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na zákazníka momentom prevzatia tovaru a jeho zaplatenia zamestnancom dodávateľskej spoločnosti.

6.13 Zákazník môže objednávku zrušiť (odstúpiť od zmluvy) až do momentu odoslania tovaru, a to e-mailom na info@zunu.sk, alebo telefonicky na čísle 0918752815. Zákazník môže objednávku zrušiť a od kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak prevádzkovateľ neodošle tovar v dohodnutej lehote – v taktom prípade je prevádzkovateľ povinný bezodkladne vrátiť zákazníkovi celú zaplatenú sumu prevodom na bankový účet kupujúceho, ktorý je kupujúci povinný k tomuto sprístupniť predávajúcemu.

7 Platobné podmienky

Platbu za tovar je možné zrealizovať

7.1 priamou úhradou za dodaný tovar pracovníkovi Slovenskej pošty pri preberaní zásielky, prípadne v prípade nezastihnutia priamo na pošte, alebo platbou zamestnancovi kuriérskej spoločnosti Remax

7.2 platbou na účet prevádzkovateľa, vedený vo FIO Banke, číslo účtu (IBAN): SK7183300000002101233670, kde je potrebné ako variabilný symbol uviesť číslo objednávky!

UPOZORNENIE: Tovar expedujeme až po tom ako sa platba zobrazí na účte prevádzkovateľa, to závisí od banky platiteľa a dĺžky prevodov medzi bankami! V nijakom prípade neexpedujeme tovar v deň uhradenia tovaru, pokiaľ sa nejedná o klienta FIO Banky / v tomto prípade nabehne platba na účet okamžite /. Toto upozornenie platí iba v prípade voľby úhrady internet-bankingom, prevodným príkazom alebo vkladom na účet pokiaľ má kupujúci inú banku ako je FIO Banka.

7.3 Pri sume za expedovaný tovar vyššej ako 175.- Eur požadujeme od kupujúceho platbu prevodom na účet, platba dobierkou nie je umožnená /platí upozornenie z bodu 7.2/. Na túto skutočnosť upozorní prevádzkovateľ kupujúceho písomne emailom.

8 Manipulačné

8.1 Doručenie Slovenskou poštou s dobierkou /dodanie tovaru v priebehu 1-2 pracovných dní v závislosti od času odovzdania zásielky a polohy miesta doručenia/ : manipulačné účtujeme vo výške 3,95 Eur bez ohľadu na počet kusov v zásielke. Pri nedodržaní dodacej doby prevádzkovateľom, ktorá je v rozmedzí 3-30 dní a prípadnom rozdelení zásielky na viacero častí, sa poštovné účtuje len na prvú zásielku. Pri ďalších zásielkach tovaru z jednej objednávky pri ktorom nebola dodržaná dodacia doba 3-30 dní kupujúci poštovné neplatí . Tovar posielame zásadne 1. triedou, doporučene do vlastných rúk.

8.2 Doručenie Slovenskou poštou s prevodom na účet prevádzkovateľa /dodanie tovaru v priebehu 1-2 pracovných dní v závislosti od času odovzdania zásielky a polohy miesta doručenia/ : manipulačné účtujeme vo výške 2,95 Eur bez ohľadu na počet kusov v zásielke. Tovar posielame zásadne 1. triedou, doporučene do vlastných rúk.

8.3 Doručenie kuriérskou službou Remax s dobierkou /dodanie tovaru do 24 hodín/: manipulačné za službu kuriéra účtujeme vo výške 4,95 Eur bez ohľadu na počet kusov v zásielke.

8.4 Všetky ceny uvedené v tomto cenníku sú uvádzane s Dph.

8.5 O odoslaní zásielky informujeme kupujúceho v deň odoslania tovaru prostredníctvom e mailu, prípadne SMS správou

8.6 V prípade neprevzatia si tovaru kupujúcim, prevádzkovateľ internetového obchodu si nárokuje pri ďalšej zásielke pre toho istého zákazníka účtovať náklady spojené s vrátením tovaru prepravcom alebo poštou. To isté platí aj pri opätovnom odoslaní tej istej zásielky. V prípade opakovaného neprevzatia si zásielky si prevádzkovateľ internetového obchodu vyhradzuje právo zablokovať možnosť úhrady tovaru dobierkou, ale umožní kupujúcemu možnosť platby prevodom na účet.

9 Reklamácie

9.1 Prevádzkovateľ vyhlasuje, že predáva iba originálny tovar v najlepšej možnej kvalite

9.2 Reklamáciu je potrebné uplatniť písomnou formou na info@zunu.sk

9.3 Prevádzkovateľ poskytuje na tovar záruku 24 mesiacov, odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim

9.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na bezplatnú výmenu reklamovaného tovaru ako prioritný spôsob vybavenia reklamácie v zákonnej lehote do 30 dní v zmysle zákona č.250/2007 Zbierky zákonov o ochrane spotrebiteľa, ale zároveň sa zaväzuje k čo najväčšiemu skráteniu reklamačného procesu. Pokiaľ sa kupujúci rozhodne k odstúpeniu kúpnej zmluvy, je povinný to oznámiť písomnou formou na adrese info@zunu.sk

9.5 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodávaný tovar riadne prehliadnuť a prípadnom zjavnom poškodení obalu je povinný za prítomnosti pracovníka pošty alebo kuriérskej služby spísať záznam o poškodení zásielky. Kupujúci má právo na neprevzatie poškodenej zásielky a všetku zodpovednosť za poškodenie tovaru počas prepravy znáša prepravca.

9.6 Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať obsah zásielky, skontrolovať správnosť údajov z faktúry /alebo iného daňového dokladu/ a porovnať dodaný tovar s objednávkou . Prípadné nedostatky v tovare alebo daňovom doklade je kupujúci povinný nahlásiť prevádzkovateľovi najneskôr do 24 hodín od prevzatia zásielky písomnou formou na adrese info@zunu.sk. V tejto reklamácii musí byť presne špecifikovaná chyba.

9.7 Prevádzkovateľ sa zaväzuje opätovne zaslať reklamovaný tovar na adresu kupujúceho ihneď po obdržaní reklamovaného tovaru /v prípade , že je tovar na sklade /. Reklamovaný tovar od kupujúceho musí byť na adresu prevádzkovateľa zaslaný kompletný, nesmie byť mechanicky poškodený a musí k nemu byť priložený daňový doklad vystavený prevádzkovateľom.

9.8 V prípade neodstrániteľnej chyby tovaru sa predávajúci zaväzuje vrátiť cenu za tovar kupujúcemu, a to v lehote do 5 pracovných dní rovnako, ako bola platba za tovar prijatá ,alebo tak ako určí kupujúci po písomnej dohode s prevádzkovateľom.

9.9 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na neprebratie reklamácie, ak k poškodeniu došlo nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, nesprávnym používaním tovaru, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Za takéto vady v plnej miere zodpovedá zákazník. Kupujúci tiež nemá nárok na záruku tovaru, poškodeného pri živelnej pohrome.

9.10 Kupujúci má zo zákona právo na vrátenie tovaru prevádzkovateľovi do 14 pracovných dní aj bez udania dôvodu. Tovar musí byť zabalený v pôvodnom obale /tovar, ktorý zabalený nebol, nesmie byť mechanicky poškodený/ a musí byť k nemu priložený účtovný doklad alebo faktúra. Peniaze za vrátený tovar, doručíme zákazníkovi po obdržaní tovaru na sklad, najneskôr do 5 pracovných dní. Formu vrátenia peňazí určí prevádzkovateľ po telefonickej alebo e mailovej dohode s kupujúcim. Na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci oprávnený použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý bol kupujúcemu poskytnutý a ktorý je pre kupujúceho aj na nasledovnom odkaze:

9.11 Náklady spojené s vrátením tovaru prevádzkovateľovi, znáša v plnej miere kupujúci.

9.12 V zmysle zákona č. 102/2014 Zbierky zákonov, spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak jej predmetom je:

 1. poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
 2. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 3. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;
 4. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 5. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 6. predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 7. predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;
 8. vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 9. predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 10. predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale;
 11. poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote;
 12. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy. V prípade dodania tovarov a/alebo služieb prevádzkovateľa uvedených vyššie, spotrebiteľ nie je oprávnený od zmluvy odstúpiť.

9.13 Prevádzkovateľ informuje kupujúcich, že orgánom dozoru v oblasti predaja, predaja cez internet a spotrebiteľských práv je: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, ul. Predmestská č. 71, P. O. BOX č. B-89, 011 79 Žilina 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 041/7632 130, 041/7632 139, fax č. 041/7632 139, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi.

10 Ochrana osobných údajov

10.1 Na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016, článok 13. o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, uvádzame nasledujúce informácie.

10.2 Prevádzkovateľ je spoločnosť Zunu s.r.o. so sídlom: Bottová 12/42, 01001 Žilina, IČO: 50 906 950, DIČ: 2120520644, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, vložka číslo: 67842/L , ďalej len "Prevádzkovateľ".

Kontaktné údaje:
e-mail: info@zunu.sk, ochrana.udajov@zunu.sk
poštová adresa: Zunu s.r.o., Bottová 12/42, 01001 Žilina
telefonické spojenie: 0918752815

10.3 Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje fyzickej osoby – zákazníka za účelom uzavretia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie nášho tovaru, prípadne služieb a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri príjme a spracovaní objednávok, vystavení faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, dodaní tovaru na adresu určenú zákazníkom a pri prípadnej reklamácií. Pre plnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, vybavovanie sťažností a správy registratúry. V ojedinelých prípadoch je potrebné osobné údaje spracovávať za účelom mimosúdneho vymáhania pohľadávok a súdnych sporov. Osobné údaje zákazníkov sa spracúvajú aj za účelom informovania o produktoch a službách v rámci priameho marketingu a vernostného programu. Na poskytovanie niektorých doplnkových služieb prevádzkovateľ môže využívať technológiu Cookies. Cookies neobsahujú žiadne osobné údaje používateľa. Cookies sú mikrodáta, ktoré ukladá web stránka alebo aplikácia potom, čo ju navštívi užívateľ. Ich cieľom je v zapamätať si aktivity a tiež rozpoznať konkrétneho užívateľa.

Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám bez právneho dôvodu.

10.4 Skupiny príjemcov osobných údajov:
Na základe prevádzkových dôvodov, môžu byť osobné údaje poskytnuté týmto skupinám príjemcov:

kuriérske a prepravné spoločnosti
- Slovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 803/S.
- ReMax Courier Service, spol. s r.o. ,Albína Brunovského 6, 841 05 Bratislava,
IČO: 35825456, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I,
Oddiel Sro, Vložka číslo 25438/B

advokátske a právne kancelárie
súdni znalci
exekútori a inkasné spoločnosti
súdy a orgány činné v trestnom konaní

10.5 Rozsah osobných údajov, ktoré spracúvame a vyžadujeme, je dôležitý kôli zabezpečeniu kvalitných služieb, tak aby sme splnili všetky zákonne povinnosti, ktoré od nás vyžaduje legislatíva a samotný zákazník. K základným údajom, ktoré sú nevyhnutné a ktoré musíme od zákazníka požadovať sú: - meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa doručenia zásielky
- telefónne číslo
- e-mail
- IP adresa
- záznamy emailovej a chatovej komunikácie
- komunikáciu v písomnej podobe
- transakčné údaje, informácie o Vašich platbách a platobných metódach

10.6 Doba uchovávania osobných údajov
- osobne údaje zákazníka budú spracované do doby než zákazník svoj súhlas so spracovaním osobných údajov neodvolá
- osobné údaje budú budú spracované najmenej počas doby trvania zmluvného vzťahu, vrátane záruky a reklamačných podmienok
- na dodržanie plnenia zákonnej povinnosti, budeme Vaše údaje spracúvať po dobu, ktorá je uložená v zákone, v prípade vedenia účtovníctva, prípadne zákona o DPH, môže byť lehota ukladania osobných údajov na obdobie 10 rokov

10.7 Práva dotknutých osôb
- právo na výmaz osobných údajov, v prípade že sú nesprávne alebo spracované nezákonne a to bezodkladne,
- právo na opravu osobných údajov,
- právo na prístup k svojím osobným údajom, ako aj vedieť na čo sa osobné údaje spracovávajú,
- právo na znalosť, kto je konečný príjemca Vašich osobných údajov / bod 11.4 týchto obchodných podmienok/
- v prípade, že Vaše osobné údaje sú spracované na základe súhlasu, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať, bez toho, že by to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním
- právo na podanie sťažnosti príslušnému dozornému orgánu. Prevádzkovateľ oznamuje zákazníkom, že orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ul. Hraničná č. 12, 820 07 Bratislava – 27, IČO: 36064220, tel. č.: (+421) 02/3231 3220, fax. č. 02/3231 3234, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Práva zákazníkov si môžete uplatniť na ktoromkoľvek kontaktnom údaji prevádzkovateľa:
e-mail: info@zunu.sk , ochrana.udajov@zunu.sk
poštová adresa: Zunu s.r.o., Bottová 12/42, 01001 Žilina
telefonické spojenie: 0918752815

Prevádzkovateľ určil lehotu na vybavenie práv zákazníka 14 dní, v prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí, si prevádzkovateľ vyhradzuje právo predlžiť túto dobu o ďalších 30 dní, pričom sa zaväzuje toto zákazníkovi oznámiť písomnou formou.

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Všetky právne vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

11.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a dopĺňanie VOP, pričom o zmenách bezodkladne informuje používateľov zverejnením zmien na e-shope s uvedením dátumu, od ktorého tieto zmeny nadobúdajú platnosť. Nadobudnutím platnosti nových VOP strácajú platnosť pôvodné VOP.

11.3 Súhlasom s týmito podmienkami používateľ potvrdzuje, že bol s týmito VOP oboznámený a akceptuje ich v plnom rozsahu.

11.4 Prevádzkovateľ týmto informuje kupujúcich, že akékoľvek svoje práva a nároky si môžu voči prevádzkovateľovi uplatňovať aj v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (on-line). Rovnako aj nároky prevádzkovateľa voči kupujúcim môžu byť uplatnené prostredníctvom alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na internetovej stránke www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), zákazník má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. On-line riešenie sporu zabezpečuje aj Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO) je na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využitie alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní, cez internet a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek problémov môže kupujúci kontaktovať prevádzkovateľa aj e-mailom.

11.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 24.05.2018.


Príloha: Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď ste Vy alebo Vami poverená tretia osoba s výnimkou prepravcu prevezmete tovar. Nemôžete odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy e-mailom odoslaným na adresu info@zunu.sk alebo listom zaslaným s tovarom na adresu Zunu s.r.o., Bottová 12/42, 010 01 Žilina. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý zasielame spolu s informáciou o objednávke.

2. Ako možno vrátiť tovar v prípade odstúpenia od zmluvy:

Odošlite nám tovar späť na adresu Zunu s.r.o., Bottová 12/42, 010 01 Žilina najneskôr do 14 dní, odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy. Lehota sa bude považovať za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Náklady /poštovné/ na vrátenie tovaru znáša kupujúci!

3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, tzn. kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je bežný najlacnejší spôsob doručenia, teda doručenie prostredníctvom Slovenskej pošty. Platba Vám bude vrátená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 pracovných dní, od doby kedy nám bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Platba za zakúpený Tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru na našu adresu.


Stiahnuť - Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy